Tourist attractions

The Kusatsu Tourist Guide
Noji no Tamagawa
Location
4-3-26 Noji, Kusatsu, Shiga
TEL
FAX
URL
http://www.noji-city.com/history/tama_river.html
E-mail
Business Hours
Regular Holidays
Parkin Lots